Vyvažovacie technika

Pokiaľ sa nevývaha na tom-ktorom stroji vplyvom rôznych faktorov (prach, otrasy, vlhkosť, a iné) zvýši, v počiatkoch vnímame zvýšenie hluku nad bežnú mieru, chvenie či vibrácie.
Postupným zväčšovaním nevývahy po určitom čase zákonite dôjde k poškodeniu stroja, na ktorom sa prejavila nevývaha. Aby sme predišli zničeniu stroja pred ukončením jeho konštrukčnej životnosti pôsobením zväčšujúcej sa nevývahy, eliminujeme nevývahu už v počiatku na minimum vyvážením rotujúcich dielov, alebo výmenou ložísk, ktoré dôsledkom vybrácii zmenili svoje rozmery.
Vyvažovanie je proces, pri ktorom sa pridáva alebo odoberá hmota na osovo súmerných rotačných predmetoch a tým sa eliminuje nevyváženosť ako dôsledok nerovnomerného rozmiestnenia hmoty, či rôznej hustoty hmoty v danom rotore.

Profesionálny servis turbodúchadiel bez špičkovej vyvažovacej techniky nemôže v súčasnej dobe kvalitne vykonať servis turbodúchadiel, keď sú známe nasledovné skutočnosti:

Turbo vyvažovačka Redat MRV2

Vyvažovaciou technikou získavame informácie o sile a energii vyvažovaného dielu. Vyvažovaním odstraňujeme nesymetrické rozloženie hmoty, ktorá je mimo tolerančného poľa a je príčinou nežiadúcich vibrácii.

Nežiadúce vibrácie sú dôsledkom príčiny, alebo kombináciou niekoľkých príčin, ako sú:

V rámci kooperácii ponúkame dynamické alebo statické vyvažovanie turbín, rotorov, hriadeľov, remeníc a iných rotujúcich častí strojov Vyvažovačka CEMB vyvažuje sa stupňovitý hriadeľ
Podľa normy ISO 1940 rozlišujeme rôzne úrovne presnosti vyváženia - G kvalita vyváženia. Z kvality vyváženia, prevádzkových otáčiek a hmotnosti rotoru sa vypočíta prípustná zbytková nevývaha U.

Typy strojov - štandartné príklady Stupeň kvality vyváženia G Velikosť
eper . Ω
mm/s
Naftove a benzínové piestové motory pre osobné a nákladne automobily a lokomotívy G 100 100
Automobily a motocykle: príslušenstvo, kolesá, disky a rafiky kolies, hnacie hriadele, kľukové pohony a pružné uloženia G 40 40
Časti a súčasti poľnohospodárskych strojov a mechanizácie
Kľukové pohony, tuhé uloženia, drtiče, hnacie hriadele, kardanové hriadele, spojovacie hriadele
G 16 16
Letecké plynové turbíny, odstredivky, separátory, dekantéry
Elektromotory a generátory od priemeru hriadeľa Ø80mm s max.950ot/min
Elektromotory do priemeru hriadeľa Ø80mm
Chemický priemysel, strojárenstvo, obrábacie stroje, ozubené kolesá
Papierenské a tlačiarenské stroje
Čerpadla, ventilátory, turbodúchadlá, vodné turbíny
G 6,3 6,3
Kompresory
Pohony v počítačoch
Elektromotory a generátory od priemeru hriadeľa Ø80mm s max.950ot/min s požiadavkou na vyššiu presnosť
Plynové a parné turbíny
Pohony obrábacích strojov
Textilne stroje
G 2,5 2,5
Pohony audio a video prístrojov
Pohony brúsnych stroj
G 1 1
Gyroskopy
Vretena a pohony systemov s vysokou presnosťou
G 0,4 0,4

Vyvažovací graf
Zbytková nevývaha U je hodnota nameraná na vyvažovacom stroji a je to nevyváženosť vytvorená hmotou „m" rotujúcou vo vzdialenosti „r" od osy rotácie U = m * r.
Odstredivá síla F spôsobí zaťaženie ložísk F = U * ω2 * 10-6
Špecifický nevývažok e, alebo exentricitu nevývažku, keď hodnotu znižujeme „e" ťažisko sa približuje k osi rotácie exentricita nevývažku

Statická nevyváženost

Hlavná os momentu zotrvačností je rovnobežná s osou rotácie. Korekciou hmoty sa pri statickom vyvažovaní posúva hmotnosť ťažiska k osi rotácie.
Statická nevývaha
Nevývaha krátkeho rotora o hmotnosti M sa prejavuje posunom ťažiska T do vzdialenosti e mimo stred S rotora, a tiež umiestnením T v rovine k1, uprostred šírky rotora.
Statická nevyváženosť
Krátky nehomogenný rotor vyvážený závažím m s jeho odstredivou silou F2.
Staticky sa vyvažujú vätšinou části, ktoré majú tvar disku, alebo majú malú axiálnu dĺžku a rotujú v menších prevádzkových otáčkach. Štandartne platí, že rotory s pomerom dĺžky k priemeru menším ako cca 0,2 stačí vyvažovat staticky.
Korekcia na disku pri statickom vyvažovaníKorekcia pri statickom vyvažovaní
Vyvažovanie končí, keď zbytkový nevývažok je menší ako predpisuje technologicky predpis.
Staticke vybrácie
Chovanie staticky nevyváženeho rotora - posunutie ťažiska rotora z jeho geometrického stredu, pričom rotor "kmitá" rovnobežne so svojou osou rotácie.
definícia: dve nevyváženosti na rotujúcom telese - rotore môžu mať rovnaký smer, polohu aj veľkosť a môžu byť rovnako vzdialené od ťažiska (tento jav je rovnaký ako pri jedinej ale dvojnásobne väčšej nevyváženosti, ktorá pôsobí v ťažisku, čiže teoreticky v strede rotora).

Momentová dynamická nevyváženost

Dynamická nevývaha je, keď hlavná os momentu zotrvačnosti je rôznobežná s osou rotácie. Dynamické vyvažovanie sa uskutočňuje v dvoch rovinách, ktorá sa odstráni korekciou hmoty v dvoch vyvažovacích miestach ktroré sú od seba podľa možnosti čo najviac vzdialené, najlepšie čo najbližšie k uloženiu rotora.
Dynamická nevyváženosťDynamická nevývaha Dynamicke vybrácie
Chovanie dynamicky nevyváženého rotora - dve nevyváženosti majú rovnakú veľkosť, avšak v presne opačnom smere. Rotor robí "klátivý" pohyb okolo osi kolmej na os rotácie - "klátivý" pohyb spôsobujú "silové" momenty, ktoré pôsobia na teleso, preto sa tento typ nevyváženosti označuje ako nevyváženosť momentová.
Momentová nevyváženosť má veľký vplyv na činnosť dlhých valcovitých rotorov a na jej odstraňovanie sa používajú horizontálne vyvažovacie stroje.

Dynamická nevyváženosť rotorov

Dynamická nevyváženosť sa vyskytuje prakticky u všetkých rotorov. Dynamická nevývaha rotora je keď hlavná os momentu zotrvačnosti je mimobežná s osou rotácie. Nevývaha sa skladá zo statickeho a dynamickeho nevývažku, ktorá je v praxi najčastejšia.
Dynamická nevývaha
Rotor nemá len jednu alebo dve nevyváženosti, ale teoreticky nekonečný počet náhodile pozdĺž osi rotácie pôsobiacich nevyvážeností. Tieto sa môžu nahradiť dvoma výslednými nevyváženosťami pôsobiacimi na oboch koncoch vyvažovaného rotora v dvoch ľubovoľných rovinách, ktoré majú vo všeobecnosti rôznu veľkosť a uhlovú polohu (smer).
Štandartná nevyváženosť
Dynamická nevyváženosť sa dá zistiť len pri rotácii, hovoríme o dynamickej nevyváženosti. Dá sa odstrániť len použitím dvoch vyvažovacích rovín.